De la syllabe au mot (2)

L’Orthophonie

ta   <- tata
te   <- tante
ti   <- titi
to   <- tomate
tu   <- tu
té   <- lé
tou  <- toulouse
tin  <- tintin 
ton  <- tonton
tan  <- tant pis
ten  <- attends
toi  <- toi
tai  <- se taire
tau  <- taureau
teau <- bateau
tein <- teinture
tion <- programmation

K. Le Foll : Orthophoniste